topp

Oppretting av Alarmsentralen Sogn og Fjordane.

MaalfridVårt dekningsområde er Sogn og Fjordane , totalt 24 kommunar. Kommunane som ikkje er med er Solund og Gulen som grensar mot Hordaland. 

Til saman i desse kommunane er det over 800 brannfolk i beredskap, fordelt på 24 hovudstasjonar .
 
Alle innbyggarar i Noreg skal ved akutt naud kunne ringe eit av naudnummera 110,112 eller 113. Kommunane er pålagt å ha brannmelding 110 som skal takle hendingar som brann - ulykke og akutt forureining. 110 sentralen må vere bemanna 24 timer i døgnet 365 dagar i året.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane blei oppretta i 1982 og var då eit samarbeid mellom kommunane og Televerket ved at sentralen blei bemanna og delvis lønna med televerkspersonell. 01.06.1994 blei dei tilsett overført frå TNM (Televerkets Nye Muligheter) til Alarmsentralen Sogn og Fjordane.
Då Alarmsentralen blei oppretta var tilrådingane frå staten at sentralen kunne drivast med 1 person på vakt. Hovudoppgåva var mottak av 110 brannmeldingar og utkalling av brannvesen ved hjelp av tyfon.
Frå og med 01.01.2007 Har sentralen vore bemanna med 2 operatørar heile døgnet. 

Alarmsentralen sit i dag med høg kompetanse innan beredskap, og med det nyaste innan kommunikasjon og overvakning.

Vår største utfording i høve beredskap er vår typografi. Fylkets oppbygning med lange fjordar med forgreiningar, samt høge fjell og lang kystlinje, set store krav til våre operatørar.

Brannmelding 110

Vi syner først og fremst til DSB sine lover og reglar: www.dsb.no 
 
Og spesielt til:
§ 4-5 Mottak av nødmelding
Kommunane innanfor ein region skal være tilslutta felles naudalarmeringssentral som til ein kvar tid skal kunne ta imot meldingar om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.


Naudalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig motteke, registrert og fylgt opp. Naudalarmeringssentralen skal være samordna med øvrige naudetaters naudalarmeringssentralar som Politi naudnummer 112 og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK , naudnummer 113.

Viser til DSB si nettside:
www.dsb.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Responsivt design ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5